Regd No:  1472/064/065

 

Pan No: 302885079


www.agragati.com.np
"yf]/} artn] cfly{s qmflGtsf] z'?jft u/f}+, 3/ 3/df pBf]u vf]nL a]/fhuf/Lsf] cGTo u/f}+"

 

बचत योजना:
बचतकर्ताहरुको माग र चाहना बमोजिम विभिन्न किसिमका खाता तथा योजनाहरुको व्यवस्था गरी आकर्षक ब्याज प्रदान गर्ने उद्धेष्ले यस योजनाको संचालन भएको छ ।

 .         क्रमिक बचत कार्यक्रम:
कुनै निश्चित अवधिका लागि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक रुपमा घर, पसल र अफिसबाट संस्थाका कर्मचारी मार्फत वा सदस्यहरु आफै अफिसमा आएर रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
क.                दैनिक बचत योजना
ख.                साप्ताहिक बचत योजना
ग.                 मासिक बचत योजना

.    साधारण बचत योजना
.    बिशेष बचत योजना
.        मुद्धति निक्षेप योजना
यस खाता रु ५००० मा संचालन गर्न सकिनेछ । यस खातामा निश्चित समय अवधिका आधारमा ब्याज दिइने छ ।

PHOTOSWELCOME SPEECH BY D.N. SHARMA


COUNTER-1


COUNTER-2


SPEECH BY PURNA S. KHATRI

AGRAGATI
SAVING & CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
Sorhakhutte, KMC-16,
NayaBazar, Kathmandu, Nepal
P.O.Box : 10219, Tel: 01-4027876

Copy right www.agragati.com.np